b'POMEGRANATE RASPBERRY VIOLA45POM - vest 45RASB - vest 45VOLA - vest43POMB - solid bow tie 43RASBB - solid bow tie 43VOLAB - solid bow tie43POML - solid long tie 43RASBL - solid long tie 43VOLAL - solid long tie43POMP - pocket square 43RASBP - pocket square 43VOLAP - pocket squarePINK KELLY DARKEGGPLANT45PINK - vest 45KELL - vest 45DEGG - vest43PINKB - solid bow tie 43KELLB - solid bow tie 43DEGGB - solid bow tie43PINKL - solid long tie 43KELLL - solid long tie 43DEGGL - solid long tie43PINKP - pocket square 43KELLP - pocket square 43DEGGP - pocket squareFUCHSIA REGENCY HORIZON45FUSA - vest 45REGN - vest 45HORZ - vest43FUS2B - solid bow tie 43REGNB - solid bow tie 43HORZB - solid bow tie43FUS2L - solid long tie 43REGNL - solid long tie 43HORZL - solid long tie43FUS2P - pocket square 43REGNP - pocket square 43HORZP - pocket squareVESTS 179'