b'Vest63RYLTie43HORZLVest1001VTie23WHTBVest59NVYTie59NVYBLUXURY FABRICS 59'